Pirkimo-pardavimo taisyklės    Elektroninės parduotuvės www.dfstore.net taisyklės apibrėžiančios pirkimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus
  1. Pagrindinės nuostatos
 1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.rocketgirl.lt (toliau – Pirkėjas), ir Linu Jurgiu Petrausku individuali veikla Nr. 887189 (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.  2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas  2.1. . Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą., ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. 2.2 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis nors jam tokia galimybė buvo suteikta. 3. Pardavėjo teisės 3.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, prieš tai įspėjęs Pirkėją ir  įsipareigoja išsiųsti užsakytas prekes už kurias Pirkėjas  jau yra sumokėjęs. 3.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. 3.3. Pardavėjas turi teisę neturėti sandėlyje Pirkėjo užsakytos prekės. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje rocketgirl.lt įsigytų prekių arba Pirkėjui netinka Pardavėjo pristatymo terminas  , Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas. 4.Pardavėjo pareigos 4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis. 4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui užsakytas prekes per 2 -3 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo, jei prekės yra sandėlyje. Jei prekių sandėlyje nėra ir teikiamas prekių išankstinis užsakymas pristatymo terminas su Pirkėju derinamas atskirai. 4.3. Pardavėjas įsipareigoja nemokamai  pakeisti vartotojo įsigytas prekes, jei jos yra netinkamo dydžio į analogiškas kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio prekes. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų drabužių, tai Pirkėjas turi teisę  grąžinti drabužius pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 darbo dienų ir yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą. 4.4 Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.  4.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų. 5.Pirkėjo teisės 5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. 5.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama. 6. Pirkėjo pareigos 6.1 Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka rocketgirl.lt „Apmokėjimo būdai“ skiltyje nurodytais rekvizitais. 6.2 Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės rocketgirl.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas. 6.3 Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.  6.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 7.Bendra atsakomybė 7.1. Pirkėjas atsako už  pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl  pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. 7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 7.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius. 8.Akcijos ir specialūs pasiūlymai 8.1. Pardavėjas savo nuožiūra skelbia parduotuvėje įvairias akcijas ir specialiuosius pasiūlymus. 8.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti prekių kainas ir skelbti joms nuolaidą. 8.3. Jei pardavėjas skelbia parduotuvėje specialiuosius pasiūlymus, kai sumažinta prekės kaina galioja tik perkant tam tikrą kiekį prekių, pirkėjui grąžinus vieną iš prekių, nukainuotos prekės kaina nebegalioja ir pirkėjui grąžinama suma be pritaikytos nuolaidos. 9.Asmens duomenų tvarkymas 9.1. Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje rocketgirl.lt Pirkėjas gali užsiregistruoti interneto parduotuvės svetainėje, nurodydamas duomenis, reikalingus registracijai atlikti. 9.2 Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad  jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti. 9.3 Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tikslais.   9.4Pirkėjas, sutikdamas, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai (naujienlaiškiai) apie rocketgirl.lt akcijas bei pasiūlymus, registracijos metu pažymi sutikimą varnele. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą 9.5 Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys. 9.6. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties. 10. Informacijos siuntimas  10.1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais(jei gautas Pirkėjo sutikimas), siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktais duomenimis (telefonu +370 652 65519  arba el. paštu info@rocketgirl.lt ). 11.Baigiamosios nuostatos 11.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu. 11.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.